رقابت

تحقيق رقابت|31016722|nur
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان رقابت آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

تحقيق
متشکل از 16 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

مقدمه در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابعمحدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرفبهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت ی برایشرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها ودقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی ازاحتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواندافزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد وهمچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها رابه دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسکتجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تاابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالیبه طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهایلازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.مفاهیم و تعاریف ریسکبا مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. کهالبته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتیاز ریسک ارائه کرده‌اند.